Image
La deduïbilitat de la retribució dels administradors a partir de 2015 i el criteri del TEAC.

La deduïbilitat de la retribució dels administradors a partir de 2015 i el criteri del TEAC.

15 de desembre 2020

En aquest article es du a terme una anàlisi profunda de l’efecte que pot tenir la Resolució del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) sobre la deduibilitat a l’Impost sobre Societats de les retribucions percebudes pels membres de l’òrgan d’administració per les seves funcions executives, i sobretot el seu efecte en els períodes impositius iniciats a partir de 2015. S’hi aprofundeix, a més, en els múltiples arguments jurídics existents per defensar la incorrecció del criteri del TEAC i per assegurar la deduibilitat de les esmentades partides.

Icon For Arrow-up