Image
Els beneficis de l’empresa familiar a l’impost sobre successions i donacions i la propietat temporal.

Els beneficis de l’empresa familiar a l’impost sobre successions i donacions i la propietat temporal.

06 de maig 2021

Els fideïcomisos del dret civil català, en els que el testador estableix que els seus béns passin primer a l’hereu fiduciari i després, normalment quan mori aquest, passin als hereus fideïcomissaris, són molt rics en situacions possibles i més habituals del que podríem pensar d’antuvi. Per exemple, pensem en la parella del fill o filla que no ens agrada i a la que no volem que passi l’empresa, o en el net tarambana que també volem evitar. En aquests casos, l’aplicació dels beneficis de l’empresa familiar a l’impost sobre successions i donacions s’han d’aplicar de manera finalista, atenent a l’esperit i voluntat de la llei i seria desitjable que es canviï la llei per donar més seguretat jurídica al testador i mantenir-li totes les diferents possibilitats d’ordenar la seva successió.

Troba més informació en aquest article.

Icon For Arrow-up