Image
RD-l 6/2023 novetats en processal civil i laboral

RD-l 6/2023 novetats en processal civil i laboral

26 de març 2024

El passat 19 de desembre es va publicar el Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre (“RDL 6/2023”), que entra en vigor el pròxim 20 de març. L'objectiu d'aquest text és continuar el camí de l'adequació tecnològica de l’Administració de Justícia. Entre les mesures més importants que incorpora aquesta normal pel món de l’empresa destaquen (i) que serà vàlid el primer emplaçament de les persones jurídiques per mitjans telemàtics (correu electrònic o portals de l'administració); i (ii) que les empreses seran requerides per a designar lletrat en el termini de dos dies.

1.- Modificacions de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil

Entre les disposicions de la LEC que va modificar aquest text es troba l'art. 155. La nova versió d'aquest precepte determina que sigui vàlid el primer emplaçament de les persones jurídiques (i.e. la notificació de demandes) a través de mitjans telemàtics, allunyant-se de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (sentències 47/2019, 40/2020 o 14/2023) que exigia que el primer emplaçament fos físic i personal.

És molt recomanable que les empreses revisin les dades de contacte que hagin proporcionat a les administracions públiques (locals, autonòmiques i estatals). Entre els portals més importants a revisar destaquen l'Adreça Electrònica Habilitada Única, la Carpeta Justícia (l'estatal i l'autonòmica, quan l'empresa estigui domiciliada en una de les 10 comunitats autonòmiques que la tinguin) i el Tauló Judicial Edictal Únic (on es publicaran les notificacions a les quals l'empresa destinatària no hagi accedit en el termini de 3 dies des de la primera notificació telemàtica).

2.- Modificacions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social

En aquesta mateixa línia, i per a agilitzar els tràmits davant la jurisdicció Social, es modifica l'art. 81 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, preveient que el lletrat de l'Administració de Justícia, una vegada admesa la demanda, requerirà a la part demandada perquè en el termini de dos dies des de la notificació de la demanda designi lletrat o , graduat o procurador, tret que es representi a ella mateixa.

Atès aquest termini tan curt, resulta essencial per a les empreses conèixer de manera immediata i prioritària les notificacions que es reben dels jutjats per donar compliment a aquest requeriment facilitant les dades del professional amb qui es realitzaran les successives citacions i notificacions.

Icon For Arrow-up