Política de Privacitat

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals que ens faciliti seran tractades conforme a la present Política de Privacitat.

1. Responsable de tractament de les seves dades personals

Titular: LAGUARD ADVOCATS, S.L.P.
Adreça: Avinguda Diagonal, 601, 7a planta B, 08028 Barcelona
NIF: B-67579003
Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 47265, Folio 55, Hoja nº B-546571, inscripción 1ª
Contacte a/e: : info@laguardlegal.com

2. Finalitats del tractament de les seves dades personals

Les finalitats del tractament de les dades personals que ens faciliti mitjançant aquest Lloc Web, ja sigui de manera manual o automatitzada, són:

 • Respondre a les consultes que ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.
 • Valorar la seva candidatura, en el cas que ens enviï una sol·licitud a través del formulari per a treballar amb nosaltres.
 • Si escau, enviar-li els Continguts informatius als quals s'hagi subscrit.
 • Analitzar de manera anònima la seva activitat en el nostre Lloc Web.
 • Si escau, permetre l'accés als serveis restringits del nostre Lloc Web que estiguin subjectes a registre mitjançant nom d'usuari i contrasenya.
Dades personals que tractem

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. tracta les categories de dades personals següents:

 • Per a consultes, candidatures i enviament de Continguts, les dades identificadores següents: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon i empresa.
 • Per a l'anàlisi de dades de trànsit: l'adreça IP de l'Usuari.
Temps de conservació de les dades personals

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. conservarà les dades personals que ens faciliti durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals hagin estat recollides, però l'Usuari té dret de revocar el consentiment que ens hagi prestat. No obstant això, ens reservem el dret de conservar les dades personals degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts..

5. Legitimació per al tractament de les dades personals

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals per a les finalitats abans referides és el consentiment exprés que ens hagi prestat.

6. Comunicació de les seves dades personals a tercers

Les dades personals que ens comuniqui seran exclusivament tractades per LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. i no se cediran a tercers, tret que resulti necessària la seva intervenció per a la correcta realització de les finalitats anteriorment indicades. No obstant això, podrem comunicar les seves dades personals a organismes i autoritats (administratives o judicials), però només quan una norma legal així ho estableixi.

7. Els seus drets i manera d'exercir-los

Pot exercir de manera gratuïta els drets següents:

 • Sol·licitar-nos l'accés a les seves dades personals que LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. tingui.
 • Sol·licitar-nos la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar-nos la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les - finalitats per a les quals hagin estat recollides.
 • Sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades. En tal cas, LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Si desitja exercir qualsevol d'aquests drets, pot dirigir-se a nosaltres per correu ordinari a l'adreça postal indicada en l'apartat 1 d'aquesta Política de Privacitat, o bé, per correu electrònic a l'adreça info@laguardlegal.com, facilitant en tots dos casos el seu nom, cognoms i fotocòpia del seu document d'identitat.

Així mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a interposar qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. es reserva el dret de modificar i actualitzar la present Política de Privacitat.

Icon For Arrow-up